Generalforsamling 2004

Ekstraordinær generalforsamling

For Nibe Volleyballklub 95 den 18. august 1999

Forslag 1.

Vedrørende klubbens regnskabsår foreslås følgende vedtægtsændringer, for at ændre regnskabet til at følge kalenderåret i stedet for indendørssæsonen:

 1. Ordinær generalforsamling
 2. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

  Afholdes hvert år i marts måned.

  Indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Nibe Avis.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal offentliggøres ved opslag og lign. Ca. en uge før og skal minimum omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af regnskab og forelæggelse af næste års budget
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelse og suppleanter
  • Valg af revisor og suppleanter
  • Evt.

  Alle valg, undtagen vedtægtsændringer og opløsning, sker med simpelt flertal og skal på forlangende være skriftlige.

 1. Regnskab
 2. Der føres et regnskab for foreningen, der skal give et retvisende billede af foreningens drift og status. Regnskabsåret er 1/1 - 31/12.

  Nibe Volleyball Klub, NIV-95  |  Hasselvej 7  |  9240 Nibe  |  Tlf. 40 16 94 74  |  Webmaster