Gældende vedtægter pr. 15. marts 2017

Vedtægter

For Nibe Volleyballklub 95

 

 1. Navn
 2. Foreningens navn er Nibe Volleyballklub 95 (forkortet NIV-95) og har hjemsted i Nibe Kommune.

 3. Formål
 4. Foreningens formål er at virke som samlingspunkt for alle, der interesserer sig for volleyball.

 5. Medlemskab af organisationer
 6. Foreningen er medlem af DGI Himmerland og NVBK.

 7. Optagelse af medlemmer
 8. Som medlem kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 9. Kontingent
 10. Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves halvårligt forud.

 11. Udelukkelse
 12. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kan indankes for foreningens generalforsamling.

 13. Ordinær generalforsamling
 14. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

  Afholdes hvert år i marts måned.

  Indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftligt opslag.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal offentliggøres ved opslag og lign. Ca. en uge før og skal minimum omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af regnskab og forelæggelse af næste års budget
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelse og suppleanter
  • Valg af revisor og suppleanter
  • Evt.

  Alle valg, undtagen vedtægtsændringer og opløsning, sker med simpelt flertal og skal på forlangende være skriftlige.

 15. Ekstraordinær generalforsamling
 16. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne stiller krav herom.

  Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

 17. Valg af bestyrelse
 18. Bestyrelsen består af 5 personer, som konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer sekretær etc. Kassereren skal mindst være 18 år.

  På lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og på ulige år er der 2 på valg. (Første gang i november 1995, sker det efter lodtrækning.)

  Alle medlemmer er stemmeberettigede og valg bare til bestyrelsen.

  Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsen.

  Valg til bestyrelsen gælder for 2 år.

 19. Regnskab
 20. Der føres et regnskab for foreningen, der skal give et retvisende billede af foreningens drift og status. Regnskabsåret er 1/1 - 31/12.

 21. Vedtægtsændringer.
 22. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamling, når disse er indkommet som forslag og bekendtgjort i dagsorden.

  For godkendelse af vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for.

 23. Foreningens opløsning
 24. Til beslutning om foreningens opløsning, kræves at en sådan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 og højest 3 måneders mellemrum.

  Mulige aktiver tilfalder et almennyttigt kulturelt formål, der bestemmes på den sidste afholdte generalforsamling.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 15. marts 2017. Vedtægtsændringsforslag

Vedtægtsændring på ordinær generalforsamling den 4. marts 2002. Vedtægtsændringsforslag

Vedtægtsændring på ekstraordinær generalforsamling den 18. august 1999.Vedtægtsændringsforslag

Stiftende generalforsamling den 14. februar 1995.Oprindelige vedtægter


  Nibe Volleyball Klub, NIV-95  |  Hasselvej 7  |  9240 Nibe  |  Tlf. 40 16 94 74  |  Webmaster